Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının temel psikolojik ihtiyaçları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarının temel psikolojik ihtiyaçları ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi
Author: DOÇ. DR. YUNUS ÖZTAŞYONAR
Abstract: Bu araştırmanın amacı; Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanma düzeyleri ile tükenmişlik durumları arasında bir ilişkinin var olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden 16 üniversite de görev yapmakta olan akademisyenlere anket uygulanmıştır. 176 kadın, 377 erkek olmak üzere toplam 553 akademisyen değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma var olan durumu saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma, kişisel ve mesleki bilgileri içeren ölçek, Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ), Temel Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği (TPİ) ile toplanan veriler üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 ve programı yararlanılmıştır. Araştırma için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama (X), Kolmogorov-Smirnov, Shapiro Wilk, Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve korelasyon testleri kullanılmıştır. Araştırmada, öğretim elemanlarının kişisel ve mesleki özelliklerini, tükenmişlik, temek psikolojik ihtiyaç düzeylerini belirlemek için elde edilen verilerin frekansları, yüzdeleri ve aritmetik ortalamaları tablo haline getirilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere göre; akademisyenlerin cinsiyet ve gelir durum değişkeninde yapılan ikili ve üçlü grup karşılaştırmalarında anlamlı bir fark yoktur. Çalışma süresi, yaş ve unvan değişkeni bakımından yapılan üçlü grup karşılaştırmalarda TPİ ve MTE envanterlerin de anlamı düzeyde bir fark vardır. Medeni hal ve yönetsel görevler değişkeni bakımından yapılan üçlü grup karşılaştırmalarda TPİ envanterinde anlamlı bir fark varken, MTE envanterinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Akademisyenlerin temel psikolojik ihtiyaçlar ile tükenmişlik ölçeklerinin alt boyutlarında korelasyon analizi yapılmış veönemli düzeyde pozitif ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Öğretim Elemanı, akademisyen, Tükenmişlik, Temel Psikolojik İhtiyaçlar.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2814
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context