Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi

Show full item record

Title: Eğitim fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ ARZU GÜLBAHÇE
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin faklı değişkenler tarafından incelenmesidir. Yöntem: Araştırmada betimsel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 385 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yaş, cinsiyet, öğrenim gördüğü bölüm, sınıf düzeyi gibi demografik bilgileri ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 'Kişisel Bilgi Formu' kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını belirlemek için 'Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği' ve iletişim becerilerini belirlemek için 'İletişim Becerileri Ölçeği' ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler için, SPSS programı aracılığı ile, betimsel analizler, Pearson korelasyon analizi, Durbin Watson testi, basit doğrusal regresyon analizi, Dumet T3 post hoc testi ve LSD post hoc testi uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmada iletişim becerilerinin, sosyal medya bağımlığının %12.4' ünü yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyinin orta, iletişim becerileri düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ve iletişim becerileri arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, iletişim becerileri, sosyal medya bağımlılığı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2895
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context