Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ovulasyon indüksiyon ajanı kullanan hastalarda endometrial kan akımının doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Show full item record

Title: Ovulasyon indüksiyon ajanı kullanan hastalarda endometrial kan akımının doppler ultrasonografi ile değerlendirilmesi
Author: PROF. DR. SEDAT KADANALI
Abstract: Bu çalışmanın amacı; ovulasyon indüksiyon ajanı kullanan kadınlarda, endometrial duyarlılığın tespitinde Doppler Ultrasonografi'nin etkinliğini araştırmaktır Bu çalışma, Ocak 2003 tarihinden Temmuz 2003 'e kadar Erzurum Atatürk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne başvuran, anovulasyona bağlı infertilite tanısı almış, 18-40 yaş arasındaki 100 hastada yapıldı. Kontrol grubu olarak 18-40 yaş arası, fertil 40 vaka seçildi. 50 hastaya 100 mg/gün klomifen sitrat (CC) menstrual peryodun 5. gününden başlanarak; 5 gün süre ile oral yolla verildi. (CC grup) 50 hastaya uygun protokol seçilerek (konvansiyonel doz veya kronik düşük doz şeması) follikül stimüle edici hormon (FSH) ile ovulasyon indüksiyonu başlandı (FSH grup). Klomifen sitrat verilen hasta grubuna (gebelik oluşmazsa) sonraki siklusta klomifen sitrata ilave olarak siklusun 1-13. günleri arasında 300mg/gün E vitamini verildi (CC+E vit. grup).Her hastada Transvaginal Doppler Ultrasonografî kullanılarak folliküler büyüme takip edildi Matür follikül çapı 16-18 mm' ye ulaştığında endometrial kalınlık, spiral arter persistan ve rezistan indeks değerleri (PI,RI) ölçüldü. CC grup, FSH grup ve CC+E vh. gruplarında gebe kalan ve kalmayan hastalar arasında endometrial kalınlık değeri açısından önemli fark bulundu. CC grubundaki gebe kalma oram ile CC+E vit. grubundaki gebe kalma oranları arasında anlamlı fark bulundu. CC grubunun PI ve RI değerleri diğer gruplardan farklı bulundu Sonuç olarak; CC grubunda endometrial kan akımı üzerine olumsuz, FSH ve CC+E vit. gruplarında ise olumlu etki gözlendi Endometrial kalınlık değeri gebelik oram ile direkt ilişkili iken; persistan ve rezistan indeks değerlerinin direkt ilişkili olmadığı sonucuna varıldı. Anahtar kelimeler: Endometrial kan akımı, doppler ultrasonografî, infertilite, ovarian stimülasyon, endometrial duyarlılık.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2909
Date: 2003-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context