Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Bireylerin rekreatif etkinliklere bilinçli katılımlarının farklı parametrelerle incelenmesi

Show full item record

Title: Bireylerin rekreatif etkinliklere bilinçli katılımlarının farklı parametrelerle incelenmesi
Author: DOÇ. DR. ORCAN MIZRAK
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı spor bölümü okuyan öğrencilerin rekreatif etkinliklere bilinçli katılımlarının farklı parametrelerle incelenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırma kapsamında 520 kişiye anket dağıtılmıştır. 20 anket tamamen boş gelmiştir. Kalan 500 anket üzerinden çalışma yürütülmüştür.Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formlarında 5 adet sosyo-demografik bilgilere ilişkin soru, 5 adet rekreatif ekinliklere ilişkin soru, 3 adet alışkanlıklara ilişkin soru ve 15 adet 5'li likert formunda Bilinçli Farkındalık Ölçeği (BİFÖ) sorusu yer almaktadır.Araştırmada veri analizi SPSS 16 paket programında yapılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde tanımlayıcı istatistiklerden (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum, maksimum, basıklık, çarpıklık), Bağımsız örneklerde t testinden ve ANOVA testinden faydalanılmıştır. Bulgular: Araştırmada bilinçli farkındalık düzeyinin cinsiyete, bölüme, anne ve baba eğitim durumuna ve yaşanılan yer durumuna göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir.Rekreatif etkinlikler için plan yapan bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Rekreatif etkinliklerin bireye fayda sağladığını düşünen bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Rekreatif etkinliklerin ders başarısına katkı sağladığını düşünen bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Rekreatif etkinliklerin kişiyi mutlu ettiğini düşünen bireylerin,hobi alışkanlığı olan bireylerin, kötü alışkanlığı olan bireylerin, rekreatif etkinliklerle ilgili bilgi sahibi olan bireylerin, zaman planlaması yapan bireylerin bilinçli farkındalık düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Sonuç:Araştırma sonucunda bilinçli farkındalık düzeyinin yüksek olmasının rekreatif etkinliklere katılım durumunu olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler:Rekreasyon , Bilinçli Katılım.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2948
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context