Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ERİM ERHAN
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı, Atatürk Üniversitesi'nin Farklı Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyon ve Tatminlerinin farklı değişkenlerle karşılaştırılarak aralarındaki ilişkinin incelenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini; Atatürk Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören 19.153 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi tabakalı örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın örneklemi, 218 kadın ve 244 erkek olmak üzere toplam 462 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada 3 bölümden oluşan anket şeklinde veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde demografik özelliklerle ilgili sorular, ikinci bölümde Mutlu tarafından 2008 yılında Türkçeye uyarlanan ``Boş Zaman Motivasyon Ölçeği``, üçüncü bölümde ise Karlı tarafından Türkçeye uyarlanan ``Serbest Zaman Tatmin Ölçeği`` kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere IBM SPSS Statistics 20.0 yazılımı aracılığıyla çeşitli istatistiki analizler uygulanmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerinin saptanması için Frekans Analizi, anketlerin normal dağılıma uygun olup olmadığını test etmek için Shapiro-Wilk testi, cinsiyet değişkenine göre boş zaman motivasyonu alt boyutları ortalamaları, boş zaman tatmin alt boyutları ortalamaları ve boş zaman tatmin toplam puanları arasında farklılığı saptamak için Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Katılımcıların boş zaman motivasyon alt boyutları ortalamaları, tatmin alt boyutları ortalamaları ve tatmin toplam puanlarına göre; yerleşim birimi, ailesinin aylık geliri, öğrenim gördüğü alan, başarısını etkileme durumu, katıldıkları etkinlik türü ve aktivite sıklığı değişkenleriyle kendi aralarında karşılaştırma yapmak için Kruskall-Wallis H testi uygulanmıştır. Son olarak katılımcıların boş zaman motivasyonu alt boyutlarından olan motivasyonsuzluk alt boyutu ortalaması ile diğer alt boyutlar ve toplam tatmin puanı ile diğer alt boyutlar arasındaki ilişkinin saptanması için Spearman Korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Bulgular: Yapılan çalışmada katılımcıların Boş Zaman Motivasyonları ile Boş Zaman Tatminleri arasında anlamlı ilişki (p<0.01) bulunmuştur. Sonuç: Çalışma sonucunda araştırmaya dâhil olan katılımcıların boş zaman motivasyon alt boyutlarından bilmek ve başarmak, uyaran yaşama ve özdeşim/içe atım kavramlarının ortalama değerleri ile boş zaman tatmin toplam puanı arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü (p<0.01), motivasyonsuzluk alt boyutu ile diğer alt boyutlar ve boş zaman toplam tatmin puanı arasında da istatistiki olarak anlamlı negatif yönlü bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (p<0.01). Anahtar Kelimeler: Boş zaman, rekreasyon, motivasyon, tatmin
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2992
Date: 2014-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context