Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Antrenör sporcu ilişkisi ve kişilik özelliklerinin kış sporlarında motivasyona etkisi

Show full item record

Title: Antrenör sporcu ilişkisi ve kişilik özelliklerinin kış sporlarında motivasyona etkisi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN ERİM ERHAN
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı, elit düzeyde kış sporlarıyla ilgilenen sporcuların antrenörleriyle olan ilişkisi ve kişilik özelliklerinin motivasyonları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Materyal ve Metot: Araştırmanın örneklemini 2016 – 2017 ve 2017 – 2018 sezonlarında kış sporlarında milli müsabakalara katılan ve en üst düzey lig / şampiyonalarda yer alan yaşları 15 – 28 arasında değişen sporcular oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi rastgele örnekleme tekniklerinden uygun / kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmaya 122 kadın 115 erkek toplam 237 sporcu katılmıştır. Çalışmada 4 bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde demografik özelliklerle ilgili sorular, ikinci bölümde ``Sporda Kişilerarası Davranışlar Ölçeği``, üçüncü bölümde ``Beş Faktör Kişilik Envanteri`` ve son bölümde ``Sporda Güdülenme Ölçeği`` kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere IBM SPSS Statistics 20.0 yazılımı aracılığıyla frekans analizi, t testi, ANOVA testi ve çoklu adımsal regresyon analizi uygulanmıştır. Analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan kadın sporcularla erkek sporcuların kişilik özellikleri ve içsel motivasyon düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Sporcuların kişilik özelliklerinden dışadönüklük, gelişime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk alt boyutlarıyla antrenörleriyle ilişkilerinde temel psikolojik ihtiyaçların tatmini ve içsel motivasyon arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur. Sporcuların kişilik özellikleri ve temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasının içsel motivasyonlarını % 42 oranında yordadığı bulunmuştur. Sonuç: Yapılan çalışmada kış sporlarıyla elit düzeyde ilgilenen sporcuların kişilik özelliği ve antrenörleriyle olan ilişkisi sonucunda temel psikolojik ihtiyaçlarının karşılanmasıyla içsel motivasyonları arasında pozitif yönde ilişki olduğu ve sporcuların içsel motivasyonlarını yordadığı bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Kişilik, motivasyon, öz – belirleme, psikolojik ihtiyaç, antrenör sporcu ilişkisi
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2993
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context