Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve mekânsal düşünme becerilerine etkisi

Show full item record

Title: Coğrafi bilgi sistemleri (CBS) ile öğretimin öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve mekânsal düşünme becerilerine etkisi
Author: PROF. DR. SERHAT ZAMAN
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Ülkeler Coğrafyası dersinin CBS ile öğretiminin öğretmen adaylarının akademik başarıları ve mekânsal düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Ayrıca CBS ile öğretime ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmaya 2016-2017 öğretim yılı güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programında öğrenim gören ve Ülkeler Coğrafyası dersini seçen toplam 100 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada bir deney bir de kontrol grubu bulunmaktadır. Deney grubundaki öğretmen adaylarına ülkeler coğrafyası dersi CBS ile işlenirken, kontrol grubundaki öğretmen adaylarında geleneksel öğretim yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak ``Akademik Başarı Testi (ABT)`` ve ``Mekânsal Düşünme Ölçeği (MDÖ)`` ön test ve son test olarak kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 22.0 programında bağımsız örneklem t testi ve kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının CBS ile öğretime ilişkin görüşlerini belirlemek için Odak Grup Görüşme Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi ile incelenmiş ve frekanslarıyla birlikte sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre CBS ile öğretim, öğretmen adaylarının akademik başarılarını ve mekânsal düşünme becerilerini arttırmaktadır. CBS ile öğretim kadınlarda ve erkeklerde hem akademik başarıyı hem de mekânsal düşünme becerisini arttırmada benzer düzeyde etkilemektedir. Odak grup görüşmesinde öğretmen adayları CBS ile öğretimi kalıcı ve etkili öğrenme sağladığı için faydalı bulduklarını, CBS'ye yönelik temelleri olmadığından ve sınıfların kalabalık olmasından dolayı çeşitli sorunlar yaşadıklarını ve yazılımın Türkçe olmasının CBS ile öğretimde kolaylık sağlayabileceğini ifade etmişlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3049
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context