Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sınıf öğretmeni adaylarının yürütücü biliş, düşünme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki

Show full item record

Title: Sınıf öğretmeni adaylarının yürütücü biliş, düşünme stilleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki
Author: DOÇ. DURMUŞ KILIÇ
Abstract: Bu çalışmada, sınıf öğretmen adaylarının yürütücü biliş, düşünme stilleri ve akademik başarı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı çalışmanın evreni 2011-2012 akademik yılında Atatürk Üniversitesi?nde Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğindeki toplam 793 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise evrendeki dağılıma uygun olarak Sınıf Öğretmenliğinde okuyan birinci ve dördüncü sınıflarından rastgele seçilmiş ve toplam 213 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler iki ayrı ölçek yardımıyla toplanmıştır. Düşünme stillerini belirlemek için Sternberg ve Wagner (1992) tarafından geliştirilen ve Fer (2005) tarafından Türkçe?ye uyarlanan ?Düşünme Stilleri Envanteri? ile Altındağ (2008) tarafından geliştirilen ?Yürütücü Biliş Becerileri Ölçeği (YBBÖ)? kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t-testi, Pearson Çarpım Momentler Korelâsyon ve Çoklu Doğrusal Regresyon analizlerinden yaralanılmıştır.Araştırma bulgularına göre; öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre yürütücü biliş düzeyleri arasında bir farklılık bulunmamıştır. Öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre düşünme stilleri arsında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğretmen adaylarının yürütücü biliş düzeyleri düşünme stillerinin yasayapıcı ve yargılayıcı yürütmeci, aşamacı yenilikçi, anarşik, bütünsel, içedönük alt boyutları ile ayrıca AGNO değişkeni ile pozitif bir yönde ilişki çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca düşünme stilleri ve AGNO arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Düşünme stillerin tüm alt boyutlarının birlikte yürütücü biliş düzeyini yordama gücü anlamlı bulunmuştur. Yürütücü biliş düzeyleri akademik başarı puanını yordama gücü istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Düşünme stillerinin bütün alt boyutlarının birlikte akademik başarı puanını yordama gücü bakımından anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. Anahtar Sözcükler: Yürütücü Biliş, Düşünme Stilleri, AGNO, Öğretmen Adayı
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3079
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context