Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ergenlerde akran zorbalığı ile başa çıkma stratejileriyle bilişsel çarpıtmalar ve öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show full item record

Title: Ergenlerde akran zorbalığı ile başa çıkma stratejileriyle bilişsel çarpıtmalar ve öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. İSMAİL SEÇER
Abstract: Bu araştırmada ergenlerin akran zorbalığıyla başa çıkmada kullandıkları stratejiler ile bilişsel çarpıtmalar ve öz düzenleme becerileri arasındaki ilişkiler betimsel yolla incelenmiştir. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkilerin betimlendiği ve derinlemesine analiz edildiği araştırmalardır. Çalışma grubunun seçiminde küme ve uygun örnekleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmanın çalışma grubunu Erzurum il merkezindeki liselerde öğrenim görmekte olan 508 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Zorbalıkla Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği, İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği, Öz Düzenleme Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, zorbalıkla başa çıkma stratejilerinin cinsiyete göre anlamlı farklılaşma gösterdiği tespit edilmiştir. Buna karşın zorbalıkla başa çıkma stratejilerinin yaş, anne-baba birlikteliği ve anne-baba eğitim düzeylerine göre anlamlı farklılaşma göstermediği bulunmuştur. Bununla birlikte bilişsel çarpıtmaların ve öz düzenlemenin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini anlamlı düzeyde yordadığı belirlenmiştir. Araştırmadan elde bulgular doğrultusunda, bilişsel çarpıtmalar ve öz düzenleme becerilerinin lise öğrencilerinin zorbalıkla başa çıkma stratejilerini etkileyen önemli birer faktör olduğu söylenebilir. Bu kapsamda gerek zorbalığın önlenmesi gerekse de önleyici müdahale yaklaşımları geliştirilirken bu faktörlerin etkilerinin göz önünde bulundurulmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir. Anahtar Kelimeler: Ergenler, zorbalıkla başa çıkma stratejileri, bilişsel çarpıtmalar, öz düzenleme
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3119
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context