Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti düzeylerinin spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi

Show full item record

Title: Üniversite öğrencilerinin aile aidiyeti düzeylerinin spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi
Author: DR. ÖĞR. ÜYESİ ÖNER GÜLBAHÇE
Abstract: Araştırmanın amacı; Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Aile Aidiyeti Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesidir. Çalışma 2017-2018 eğitim-öğretim yılında farklı bölümlerde öğrenim gören 534'ü spor yapan, 666'sı spor yapmayan, 716 kadın ve 484 erkek olmak üzere toplam 1200 birey üzerinde uygulanmıştır. Araştırmada öğrencilerin aile aidiyet düzeylerini belirlemek için Mavili ve ark. (2014) tarafından geliştirilen ``Aile Aidiyeti Ölçeği`` kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programından yararlanılmıştır. Verilerin analizinde demografik özelliklerin belirlenmesinde frekans dağılımı, iki bağımsız değişken ile aile aidiyet tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla değişken ile aile aidiyet tutumları arasındaki ilişkiyi incelemek için ise Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki fark p.0,05 anlamlılık düzeyi esas alınarak yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre bireylerin aile aidiyet düzeyleri ile cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri bölüm, aile yapısı, spor yapma amacı değişkenleri arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Spor yapma durumları arasında anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. Beden eğitimi bölümünde okuyan bireylerin aile aidiyeti alt boyutu psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde okuyan bireylerden yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aile aidiyeti toplamında kadın bireylerin, aile aidiyet duygusunun erkek bireylerden yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Spor yapma amaçlarına göre sağlık için spor yapan bireylerin serbest zamanı değerlendirmek için spor yapan bireylerden daha fazla aile aidiyet tutumu sergiledikleri de ön plana çıkmıştır. Bireylerin öğrenim ve spor faaliyetleri döneminde aile aidiyeti tutumunu geliştirmek için ailelere yönelik çeşitli programlar düzenlenebilir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3242
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context