Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretim programlarını tanıma yeterliklerinin değerlendirilmesi

Show full item record

Title: Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretim programlarını tanıma yeterliklerinin değerlendirilmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. ZEKERYA AKKUŞ
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler öğretim programlarını tanıma yeterliklerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bu çalışma; giriş, kuramsal açıklamalar, ilgili araştırmalar, yöntem, bulgular, yorum, sonuç ve öneriler olmak üzere beş ana bölümden oluşmuştur. Araştırmanın örneklemini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz dönemi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi Ağrı ili merkez, merkeze bağlı köy ve ilçe merkezlerinde görev yapan toplam 133 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma iki safhadan oluşmaktadır. Birinci safhası ankettir. Anket yoluyla toplanan veriler 22 maddeden oluşmuştur. Maddelerden üçü öğretmenleri tanımaya yönelik diğerleri ise programa yöneliktir. İkinci safha ise yarı yapılandırılmış gözlem (mülakat) formudur. Gözlem formu, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı belirtilen yerleşmeler kapsamında bulunan ilköğretim okullarında görev yapan ve basit rastgele örnekleme yoluyla seçilen toplam 8 Sosyal Bilgiler öğretmenine uygulanmıştır. Yarı yapılandırılmış gözlem (mülakat) yoluyla toplanan veriler 2 bölümden oluşmuştur. Birinci bölüm kişisel bilgilerden (3 madde) ikinci bölüm ise 5 açık uçlu sorudan oluşmuştur. Sosyal Bilgiler öğretim programı baz alınarak hazırlanan anketin pilot uygulamasında 19 soruya verilen cevapların SPSS 16.0 paket programı kullanılarak KR-20 güvenilirlik katsayısının analizi sonucu 0,71 bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde sonuçlar değerlendirildiğinde, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin hizmet içi eğitime katılım oranının oldukça düşük olduğu, öğretim program ve Sosyal Bilgiler öğretim programı hakkında öğretmenlerin yarıya yakınının bilgi sahibi olduğu, geriye kalan yarısının ise öğretim programını yeteri kadar tanımadıkları belirlenmiştir. Öğretim programının iyi uygulanabilmesi ve amacına ulaşabilmesi için programın tüm boyutlarıyla çok iyi tanınması gerekmektedir. Bu nedenle Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin programı tanıma düzeyleri yeterli görülmeyip geliştirilmesi tavsiye edilebilir. Aynı zamanda kavramlar ile ilgili Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin eksiklikleri olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Program, Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Öğretmen Yeterlilikleri
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3257
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context