Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Buz hokeyi oyuncularında batıl inanç ve kaygı ilişkisinin incelenmesi

Show full item record

Title: Buz hokeyi oyuncularında batıl inanç ve kaygı ilişkisinin incelenmesi
Author: PROF. MURAT KALDIRIMCI
Abstract: Buz Hokeyi Oyuncularında Batıl İnanç ve Kaygı İlişkisinin İncelenmesi Amaç: Bu araştırma Türkiye'de buz hokeyi oynayan sporcuların batıl inanç davranışı ve kaygı düzeylerini tespit ederek aralarındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Materyal ve Metot: Araştırmanın evrenini; Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından organize edilen liglerde oynayan yaklaşık 650 sporcu oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise evren içerisinden rastgele seçilen 218 kişi oluşturmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Batıl inanç davranışlarını ölçmek için Buhramn ve diğ. (1982) tarafından geliştirilen, Orijinal ismi ``Superstitiuos Ritual Questionnaire`` olan ve Türkçe uyarlaması Barut (2008) tarafından yapılan ve Sporda Batıl İnanç ve Davranış Envanteri kullanılmıştır. Katılımcıların sahip oldukları kaygı düzeyinin belirlenmesinde ise Spielberger tarafından 1970 yılında geliştirilen, Türkçe uyarlaması 1974-77 yılları arasında Öner ve Le Comte tarafından yapılan kaygı ölçeğinden faydalanılmıştır. Veri toplama araçlarından elde edilen veriler, lisansı Atatürk Üniversitesi'ne ait olan SPSS v20 yazılımında işlenmiş, yapılan normallik sınaması sonrasında parametrik olmayan istatistik analizleri uygulanmıştır. Buna göre katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesi için Frekans Analizi, batıl inanç davranışı ve kaygı düzeylerinin belirlenmesinde Betimleyici İstatistik, cinsiyet ve sopa kullanma yönü gibi özelliklere göre batıl inanç davranışı ve kaygı ilişkisinin tespiti için Mann Whitney U testi, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi, oynanan mevki, spor yaşı ve yaşanan şehire göre batıl inanç davranışı ve kaygı ilişkisinin tespiti için Kruskal Wallis H, anlamlı ilişki durumlarının varlığında ise durumun hangi grup ya da değişkenden kaynaklandığının tespiti için de Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Batıl inanç davranışı ve kaygı kavramlarının alt boyutlarla birlikte ilişkilerinin tespiti için spearman korelasyon analizi uygulanmıştır. Analizlerde istatistiki anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak alınmıştır. Bulgular: Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların genel batıl inanç davranış ortalaması düşük seviyededir (X=2.24±.620). Buna ek olarak katılımcıların durumluk (X=35.53±10.468) ve sürekli (X=38.38±5.295) kaygı düzeylerinin de düşük seviyede olduğu saptanmıştır. Sonuç: Çalışma sonucunda araştırmaya dâhil olan katılımcıların batıl inanç davranışı ve durumluk kaygı düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı seviyede ters orantılı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r=-.563, p<0.01). Benzer şekilde katılımcıların batıl inanç davranışı ve sürekli kaygı düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı seviyede ters orantılı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır (r=-.433, p<0.01). Anahtar Kelimeler: Buz Hokeyi, Batıl İnanç, Kaygı.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3268
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context