Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

Show full item record

Title: Ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Author: PROF. DR. İBRAHİM FEVZİ ŞAHİN
Abstract: Araştırma, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili merkez ilçelerinde bulunan ortaokullarda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise seçkisiz olmayan amaçsal örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak belirlenen ortaokullarda öğrenim gören 869 7. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demir ve Akengin (2010) tarafından geliştirilen Sosyal Bilgiler dersi tutum ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde, cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı bağımsız gruplar için uygulanan `t testi? ile anne-baba öğrenim durumu, anne-baba mesleği, kardeş sayısı, ailenin aylık geliri değişkenlerine göre öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü `varyans? (Anova) kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak anne-babanın mesleği, ailenin aylık geliri ve kardeş sayısı değişkenlerine göre öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine yönelik tutumlarında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3397
Date: 2013-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context