Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Debusi'nin takvimü'l-edille'siyle Semerkandi'nin mizanu'l-usulu'nün benzerlik ve farklılıkları

Show full item record

Title: Debusi'nin takvimü'l-edille'siyle Semerkandi'nin mizanu'l-usulu'nün benzerlik ve farklılıkları
Author: PROF. DR. DAVUT YAYLALI
Abstract: Fıkıh tarihinde erken dönemlerden itibaren farklı bölgelerde farklı ihtiyaçlara binaen fıkıh usulü eserleri yazılmıştır. Bu eserlerin birbiriyle benzeşen ortak yönleri olduğu gibi benimsedikleri usul anlayışındaki farklılıktan dolayı birbirinden ayrışan noktalar da vardır. Bu durum, fıkhî hükümlerin hangi usul anlayışı ile belirlenmesi gerektiği problemini ortaya çıkarmaktadır. Bu alanda günümüzde yapılacak olan mukayeseli çalışmalar bu konunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Biz de bu amaçla her ikisi de Mâverâünnehir bölgesinde yaşayan ve Hanefî mezhebine mensup olan Ebû Zeyd ed-Debûsî (v. 430/1039) ile Alâüddîn es-Semerkandî'nin (v. 539/1144) fıkıh usulüne dair görüşlerini bu açıdan ele almaya çalıştık. Bu iki âlim, Hanefî usulünde var olan fikirsel ayrılığı temsil eden Irak ve Semerkant ekollerinin en önemli temsilcilerindendir. Debûsî, Irak Hanefî geleneğini Mâverâünnehir bölgesinde canlandıran âlimdir. Semerkandî ise kendisinden önce usul eseri yazan Hanefî âlimlerin çoğunu Mu'tezîlî ilkeleri benimsemekle suçlamıştır. Onun eleştirilerini yoğun olarak yönelttiği isimlerin başında da Debûsî gelmektedir. Dolayısıyla bu iki âlimin usule dair görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi Hanefî usul teorisinin gelişimi ve genel özellikleri hakkında önemli veriler sunabilecektir. Bu çalışmanın temel kaynakları Debûsî'nin Takvîmü'l-Edille adlı eseri ve Semerkandî'nin Mîzânu'l-Usûl'üdür. Bu çalışmada öncelikle adı geçen müelliflerin biyografileri ve ilmî kişilikleri hakkında bilgi verilecektir. Ardından her iki âlimin lafız bahisleri, sünnet, icma ve kıyas konuları hakkındaki temel görüşleri mukayeseli olarak incelenecektir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3509
Date: 2018-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context