Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Eğitim fakülteleri müzik eğitimi ana bilim dallarındaki çalgı eğitimcilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin ve mesleki doyum düzeylerinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Eğitim fakülteleri müzik eğitimi ana bilim dallarındaki çalgı eğitimcilerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin ve mesleki doyum düzeylerinin belirlenmesi
Author: DOÇ. DR. BARIŞ DEMİRCİ
Abstract: Amaç: Bu çalışmanın amacı, ``Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Ana Bilim Dallarındaki Çalgı Eğitimcilerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri İle Mesleki Doyumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesidir``. Yöntem: Araştırma, tür olarak betimsel türde, model olarak genel tarama modelindedir. Evrenini, eğitim fakülteleri, güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dallarında görev yapan çalgı eğitimcileri (204), örneklemini ise, ölçeklere cevap veren çalgı eğitimcileri (150) oluşturmaktadır. Demografik bilgiler, araştırmacı tarafından oluşturulan ``Kişisel Bilgi Formu`` ile elde edilmiştir. Çalgı eğitimcilerinin tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen ``Maslach Tükenmişlik Envanteri (MBI)``, mesleki doyum düzeylerini belirlemek için ise Kuzgun, Sevim ve Hamamcı (1999) tarafından geliştirilen ``Mesleki Doyum Ölçeği`` kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız örneklemler için t testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis H Testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyonu ve Doğrusal Regresyon Analizleri yapılmıştır. Bulgular: Çalgı eğitimcilerinin cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, mesleki kıdem ve bireysel çalgı türü, mesleki tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları açısından ele alınmıştır. Mesleki doyum ve mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişki tespit edilmiş ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin mesleki doyumlarını yordama durumlarına ilişkin bulgular oluşturulmuştur. Sonuç: Çalgı eğitimcilerinin cinsiyetleri, medeni durumları, yaşları ve mesleki kıdem grupları arasında, mesleki tükenmişlik ölçeği alt boyutları açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bireysel çalgı türü ve eğitim durumu arasında mesleki tükenmişlik ölçeği alt boyutların açısından anlamlı fark olduğu görülmüştür. Çalgı eğitimcilerinin mesleki doyum düzeylerinin artması ile duygusal tükenme düzeyleri ve duyarsızlaşma düzeylerinin azalacağı ve düşük kişisel başarı hissinin olumlu yönde artacağı belirlenmiştir. Çalgı eğitimcilerinin mesleki tükenmişliklerinin mesleki doyumlarını anlamalı olarak yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Çalgı eğitimi, mesleki doyum, mesleki tükenmişlik
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4428
Date: 2019-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context