Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ergenlerin anksiyete, sosyal destek ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Show full item record

Title: Ergenlerin anksiyete, sosyal destek ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. ADEM PEKER
Abstract: Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin anksiyete, sosyal destek ve psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada kesit alma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 öğretim yılında Gaziantep iline bağlı Nizip ilçesinin 9., 10., 11. ve 12. sınıflara devam eden 480 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Ankisiyete Ölçeği, Sosyal İlişki Unsurları Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler üzerinde Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi, Pearson Korelasyon Analizi, Hiyerarşik Regresyon Analizi kullanılmıştır. Analizlerin yapılması için SPSS 22.00 programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre psikolojik sağlamlıkla anksiyete arasında, negatif yönde, orta düzeyde ve anlamlı ilişkinin olduğu ortaya çıkmaktadır. Psikolojik sağlamlık ile aile ve arkadaş desteği arasında pozitif yönde, düşük ve anlamlı ilişkilerin olduğu gözlenmektedir. Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin psikolojik sağlamlık düzeyleri kızlardan, derslerinde başarılı olan ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri derslerinde orta düzeyde başarılı olanlardan anlamlı bir şekilde fazla olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın diğer bir sonucunda imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin psikolojik sağlamlığı, meslek lisesi ve sosyal bilimler lisesindeki öğrencilerden anlamlı bir şekilde daha fazla olduğu görülmüştür. Sınıf düzeyine göre ergenlerin psikolojik sağlamlık durumları arasında anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada aile ve arkadaş desteğinin anksiyete ile psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkide kısmi aracılık rolünün olduğu ortaya çıkarılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4596
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context