Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi

Show full item record

Title: Doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde matematiksel modelleme yönteminin öğrenci başarısına etkisi
Author: DOÇ. DR. ALPER ÇİLTAŞ
Abstract: Eğitim sistemleri toplumların gereksinim duyduğu insan profilini karşılamak amacıyla nitelikli bireyler yetiştirmek için zamanla değişmek ve gelişmek zorundadır. Eğitim sistemlerinin gelişmesiyle okullarda uygulanan öğretim programlarının da değişip gelişmesi zorunlu hale gelmiştir. Öğrencilerin değişen yaşam koşullarını fark edebilmeleri, sorgulayıcı olmaları ve günlük hayat problemlerinin üstesinden gelebilmeleri öğretim programlarının en önemli amaçlarından biri olmuştur. Ülkemizdeki ortaokul matematik dersi öğretim programı da günlük hayatında matematiği kullanabilen, kavramların farklı temsil biçimlerini ve bunlar arasındaki ilişkilerin görülmesini mümkün kılan, öğrencilerin matematiksel ilişkileri keşfetmelerine olanak sağlayan, bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanabilen bu teknolojiler yardımıyla, öğrencilerin modelleme yaparak problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme gibi becerilerinin geliştirilmesine yönelik bireyler yetiştirme vizyonu ile 2013 yılında revize edilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı-[MEB], 2013). Bu çalışmada, revize edilen ortaokul matematik dersi öğretim programında önemli bir yer tutan matematiksel modelleme yönteminin, ortaokul matematik dersi beşinci sınıf doğal sayılarda işlemler konusunun öğretiminde öğrenci başarısına etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Erzurum'un bir devlet ortaokulunda beşinci sınıfta öğrenim gören, 44 öğrenci oluşturmaktadır. Yaş ortalaması 10 olan örneklemimizin A şubesinde 14 kız, 8 erkek; B şubesinde 12 kız, 10 erkek bulunmaktadır. Bu araştırmada, nicel araştırma yaklaşımı benimsenmiş olup ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen uygulanmıştır. Çalışmanın verileri açık uçlu 20 sorudan oluşan bir başarı testi ve görüş anketinden elde edilmiştir. Başarı testi verileri nicel betimsel istatistik yöntemi ve SPSS yardımı ile görüş anketi ise betimsel istatistik yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırmanın uygulama aşamasında, doğal sayılarda işlemler konusunun öğretimi, deney grubu olan A şubesine günlük hayat problemleri ile kontrol grubu olan B şubesine ise öğretim programının öngördüğü şekilde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca süreç içerisinde iki şubeye ön-test ve son-test olarak matematiğe karşı görüş anketi uygulanmıştır. Çalışmanın verileri analiz edildiğinde, deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubu öğrencilerine nazaran daha başarılı oldukları ve görüş anketine verdikleri cevaplarla dersin daha eğlenceli, işlenen konuların daha kalıcı hale geldiğini belirtmişlerdir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4638
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context