Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show full item record

Title: Ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. ARZU GÜLBAHÇE
Abstract: Bu çalışma ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile gelecek beklentileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu genel amaç doğrultusunda ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ile gelecek beklentileri arasında bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca ergenlerin çocukluk çağı örselenme yaşantıları ve gelecek beklentilerinin cinsiyete, kardeş sayısına, anne babanın birliktelik durumuna, anne eğitim düzeyine, baba eğitim düzeyine, algılanan sosyoekonomik düzeye, aile yapısına, algılanan okul başarısına ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 eğitim- öğretim yılı II. döneminde Elazığ il merkezinde öğrenim görmekte olan lise öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Elazığ il merkezinde 2015-2016 eğitim- öğretim yılı II. döneminde öğrenim görmekte olan 212'si kız, 196'sı erkek olmak üzere toplam 408 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin çocukluk çağı örselenme yaşantılarını ölçmek amacıyla ``Çocukluk Dönemi Örselenme Yaşantıları Ölçeği Kısa Formu (ÇÖYÖ-KF)``, ergenlerin gelecek beklentilerini ölçmek amacıyla ``Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeği (EGBÖ)`` ve öğrencilerin demografik özeliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ``Kişisel Bilgi Formu`` kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 20.00 istatistik paket programında t Testi, Tek Yönlü Anova, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, Çoklu Regresyon Analizi, yüzde ve frekanslar aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çocukluk dönemi örselenme yaşantılarının gelecek beklentileri ile istatistiksel olarak anlamlı düzeyde negatif ilişkili olduğu saptanmıştır. Anahtar Sözcükler: Ergenlik, çocukluk çağı örselenme yaşantıları, gelecek beklentileri.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4765
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context