Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Altıncı sınıf Türkçe dersi mevsimler alt temasında eski Türk Edebiyatı metinleri kullanımının öğrencinin başarı, tutum, kalıcılık ve görüşüne etkisi

Show full item record

Title: Altıncı sınıf Türkçe dersi mevsimler alt temasında eski Türk Edebiyatı metinleri kullanımının öğrencinin başarı, tutum, kalıcılık ve görüşüne etkisi
Author: PROF. DR. HALİL AHMET KIRKKILIÇ
Abstract: Çalışma mevsimler alt temasında eski Türk edebiyatı metinleri kullanımının öğrencinin başarı, tutum, kalıcılık ve görüşüne etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Keşfedici desenin kullanıldığı bu çalışmada süreç, öncelikle nitel aşama ile başlamış, ardından nicel aşamaya geçilmiştir. Çalışmanın nitel kısmında eski Türk edebiyatı metinlerinin mevsimler alt teması çerçevesinde kullanılabilirliği, öğrenci başarı, tutum, kalıcılık ve görüş gibi birçok etken incelendiği için olguların derinlemesine incelenmesine fırsat tanıyan durum çalışması kullanılmıştır. Çalışmanın nicel kısmında ise ön test son test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Eski Türk edebiyatından doküman analiziyle elde edilen verilerle Türkçe Dersi Öğretim Programı'na uygun 3 metin ve toplam 34 etkinlik oluşturulmuş ve mevsimler alt teması çerçevesinde örnek bir ders içeriği hazırlanmıştır. Hazırlanan bu metinlerden biri seçilmiş ve Erzurum il merkezindeki Gazi Ahmet Muhtar Paşa Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören 22 kişilik örneklem grubunda uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Yarı Yapılandırılmış Öğrenci Görüşme Formu (YYÖGF); Klasik Türk Edebiyatına Yönelik Tutum Ölçeği (KTETÖ), Eski Türk Edebiyatı Başarı Testi (ETEBT) ve Eski Türk Edebiyatı Metinleriyle Hazırlanan Ders İçeriği (ETEMHDİ) kullanılmıştır. KTETÖ ön test-son test olarak ETEBT ön test son test ve kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. ETEBT ve KTETÖ ön test ve son test sonuçları nicel veri analizi yöntemleriyle çözümlenmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.00 programı kullanılarak 0.05'lik önem derecesinde test edilmiştir. KTETÖ'nün yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi, ETEBT ve KTETÖ ön test ve son test sonuçlarının karşılaştırılmasında bağımlı örneklemler için t- testti, ETEBT ön test son test ve kalıcılık sonuçlarının karşılaştırılmasında ise ilişkili örneklemler için tek yönlü Anova kullanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerle yapılan görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleriyle tablolaştırılıp yorumlanarak analiz edilmiştir. Uygulama sonunda başarı testi ön test-son test aritmetik ortalamasının anlamlı düzeyde farklılaştığı görülmüştür. Uygulamanın bitiminden 7 hafta sonra yapılan kalıcılık testlerinin sonuçları 6. sınıf öğrencilerinin belirlenen kazanımları gerçekleştirebildiğini, uygulama öncesi ve sonrasında uygulanan tutum ölçeği sonuçları ise öğrencilerin eski Türk edebiyatına ilişkin olumlu bir tutum geliştirdiklerini ve olumlu görüş bildirdiklerini, ETEMHDİ'deki etkinliklerin öğrenciler tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Uygulama sonrası öğrencilerle yapılan görüşmelerin sonuçlarına göre öğrencilerin araştırmacı tarafından hazırlanan ders içeriğine ve Türkçe dersine, diğer Türkçe derslerinden daha çok ilgi duyduğu ve beğendiği; benzer şartlarda sunulacak ETE'nin Türkçe dersinde yer almasını istediği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Eski Türk edebiyatı, Eski Türk edebiyatı metinlerinin öğretimi, Türkçe dersi, mevsimler teması, 6. sınıfta edebiyat eğitimi.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5067
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context