Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin modsal betimlemeleri algılayabilme ve kullanabilme yeterliliklerini ölçebilmek amacıyla ölçek geliştirme ve bu ölçek ile öğrencilerin modsal betimlemelere dair düzeylerini belirleme

Show full item record

Title: İlköğretim 2. kademe öğrencilerinin modsal betimlemeleri algılayabilme ve kullanabilme yeterliliklerini ölçebilmek amacıyla ölçek geliştirme ve bu ölçek ile öğrencilerin modsal betimlemelere dair düzeylerini belirleme
Author: DOÇ. DR. MURAT GÜNEL
Abstract: Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin, modsal betimleme olarak tanımlanan; grafik, resim, tablo, diyagram, şekil ve matematiksel ifade gibi gösterimleri, algılayabilme becerilerini ve bunlar arasındaki geçişleri sağlayabilme düzeylerini belirleyebilmektir. Bu amaç doğrultusunda modsal betimlemeleri içeren fen alan bilgisine bağlı olan ve alan bilgisine bağlı olmayan sorulardan oluşan bir ölçek geliştirilmiş ve bir grup öğrenciye uygulanmıştır. Toplam 38 sorudan oluşan ölçek, Milli Eğitim Bakanlığı' nın hazırladığı testler OKS, SBS, DPY, LGS, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından hazırlanan PISA soruları, Uluslararası Eğitim Kurumu (IEA) tarafından hazırlanan TIMSS soruları, görsel yetenek testleri ve bilişsel süreç becerileri testleri incelenerek ve amaca uygun modsal betimlemeleri içeren, soruların seçilmesi ve revize edilmesi suretiyle oluşturulmuştur. Ölçekte çoktan seçmeli ve açık uçlu olmak üzere iki soru tipi bulunmaktadır. Test, Milli Eğitim'e bağlı 5 ilköğretim okulu ve bu okulların 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerine, Fen ve Teknoloji derslerinde 2 ders saati içinde uygulanmıştır. Araştırma nicel araştırma yöntemi, deneysel olmayan desen, betimsel araştırma kullanılarak yapılmış ve elde edilen verilerin SPSS paket programında, Cronbach Alpha güvenirlik hesaplama yöntemi ile güvenirlik katsayısı 0.723 olarak bulunmuştur. Ayrıca alınan uzman görüşleri ile ölçeğin kapsam geçerliği 0. 617 olarak belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, birden fazla modsal betimlemenin bulunduğu ölçekte, üst düzey bilişsel becerileri ölçen açık uçlu sorularının doğru cevaplanma oranlarının, alt düzey bilişsel becerileri ölçen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplanma oranlarından daha düşük olduğu görülmüştür. Bilgilerin farklı sunumlarını içeren modsal betimlemelerin fen alan bilgisine bağlı kalmadan da algılanıp kullanılabileceği, öğrencilerin eğitim sürecinde ezber bilgilerden ziyade üst düzey zihinsel becerilerini kullanabilecekleri bilgilere sahip olmaları gerekliliği ortaya çıkmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5071
Date: 2011-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context