Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi

Show full item record

Title: Proje tabanlı öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarı ve tutumlarına etkisi
Author: DOÇ. DR. OĞUZ DİLMAÇ
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Proje Tabanlı Öğrenme yönteminin görsel sanatlar öğretmeni adaylarının akademik başarıları ve derse ilişkin tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan deneysel yöntemin, ön test son test kontrol gruplu deseni ile gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 öğretim yılı güz yarıyılında bir devlet üniversitesinin güzel sanatlar eğitimi bölümü resim iş eğitimi öğretmenliğinde öğrenim gören 64 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada deney ve kontrol gruplarının oluşturulmasında denekleri eşleştirme yöntemi tercih edilmiştir. Gruplar oluşturulurken random atama yapılmış ve gruplar karma bir şekilde oluşturulmuştur. Araştırmada verilerin elde edilmesinde iki veri toplama aracı kullanılmıştır. Proje tabanlı öğrenmenin öğretmen adaylarının akademik başarılarına etkisini kontrol etmek için akademik başarı testi; temel tasarım dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemek için ise ``Temel Tasarım Dersine Yönelik Öğrenci Tutum Ölçeği`` kullanılmıştır. Dersler deney grubunda Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımına uygun olarak, kontrol gruplarında ise geleneksel öğretime dayalı olarak işlenmiştir. Çalışma grubu ile deneysel çalışma 5 haftalık sürede gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sürecinde öncelikle verilerin parametrik testlerin varsayımlarının karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilmiştir. Deney ve kontrol gruplarında yer alan katılımcıların veri toplama araçlarından elde edilen puanlarının normal dağılıma sahip olup olmadığını belirlemek için normallik testi ile basıklık-çarpıklık değerleri incelenmiş ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Verilerin analizinde ön testler arasında farklılık olup olmadığını kontrol etmede bağımsız örneklemler t-testi, ön testleri kontrol altına alarak son testleri karşılaştırmada ise tek faktörlü kovaryans analizi kullanılmıştır. Bulgular Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve temel tasarım dersi tutumlarına olumlu yönde etki ettiğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına dayanarak Proje Tabanlı Öğrenme yaklaşımının görsel sanatlar öğretmeni yetiştirmede kullanılması gerektiği söylenebilir. Anahtar Sözcükler: Proje tabanlı öğrenme, görsel sanatlar eğitimi, resim-iş eğitimi, yapılandırmacılık
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5088
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context