Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkında bilgi ve görüşlerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin epilepsi hastalığı hakkında bilgi ve görüşlerinin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. TUNCER NACAR
Abstract: Amaç: Bu araştırma, Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin epilepsi konusundaki bilgilerini ve bu bilgilerini etkileyen faktörleri belirlemek, gelecekte sağlık sektöründe çalışacak olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin bu konu hakkındaki bilgi düzeylerinin belirlenerek eksikliklerinin tespit edilmesi, eğitim çalışmalarının ve ders müfredatlarının belirlenmesine katkıda bulunmak amacı ile planlandı. Materyal ve Metot: Tanımlayıcı türdeki bu araştırmanın evrenini 2012-2013 öğretim yılının bahar döneminde öğrenim gören Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimi yapılmadan öğrencilerin tamamı çalışma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak tanıtıcı özelliklerin yer aldığı ``sosyo-demografik özellikler anket formu`` ve ``bilgi ve tutum değerlendirme formu`` kullanılmıştır. Öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri bağımsız değişkeni, bilgi ve tutum değerlendirme formunda yer alan sorulara verdikleri cevapları ise bağımlı değişkenleri oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi bilgisayarda SPSS for Windows 22.00 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, ki-kare analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Bulgular: Bilgi sorularında; İlk ve acil yardım bölümü öğrencilerinin, istatistiksel olarak anlamlı şekilde (p<0.05) bilgi sorularına daha yüksek oranda doğru cevap verdikleri ve epilepsi hastalarına gerektiği durumda müdahale edebildikleri görüldü. Tutum sorularında; erkek öğrencilerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde (p<0.05) epilepsi hastalarının sürücü ehliyeti sahibi olmalarına karşı oldukları görüldü. Sonuç: Sonuç olarak; sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin epilepsi hakkında bilgi düzeylerinin, İlk ve acil yardım bölümü dışındaki bölümlerde yetersiz olduğu, eğitim müfredatında bununla ilgili bazı düzenlemelerin yapılabileceği ve bu düzenlemeler sonucunda, çalışmamızla ortaya çıkan bazı olumsuz tutumların ortadan kaldırılabileceği düşünülmektedir.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5092
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context