Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

E-çalışma yapraklarının ortaöğretim (Lise) matematik öğrencileri üzerindeki bilişsel ve duyuşsal etkilerinin incelenmesi

Show full item record

Title: E-çalışma yapraklarının ortaöğretim (Lise) matematik öğrencileri üzerindeki bilişsel ve duyuşsal etkilerinin incelenmesi
Author: PROF. DR. ASLAN GÜLCÜ
Abstract: Bu araştırmada, 10. sınıf öğrencilerinin matematik dersi ikinci dereceden denklem ve fonksiyonlar ünitesinde geliştirilen elektronik çalışma yapraklarının (e-çalışma yaprakları) akademik başarı, tutum, matematik özyeterliği ve matematik dersine katılıma etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada karma yöntemlerden açıklayıcı desen kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen araştırmanın örneklemini 68 (34 deney grubu, 34 kontrol grubu) lise öğrencisi oluşturmaktadır. Deney grubunda dersler e-çalışma yaprakları ile hazırlanan öğretim materyali kullanılarak yürütülürken, kontrol grubunda dersler geleneksel öğretim yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmanın uygulama süreci öntest ve sontestlerin uygulanması ile birlikte toplam altı haftadır. Bu altı haftanın bitiminden dört hafta sonra kalıcılık testi uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; akademik başarı testi, tutum ölçeği, özyeterlik ölçeği, derse katılım ölçeği, e-çalışma yaprakları değerlendirme anketi, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve araştırmacı günlük gözlem raporları kullanılmıştır. Araştırmada nicel veriler, bağımsız gruplar için t-testi ve iki faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılarak analiz edilmiştir. Nitel veriler ise; içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, deney grubu lehine akademik başarı ve özyeterlik değişkenleri açısından anlamlı farkların olduğu, diğer değişkenler (tutum, katılım) açısından ise gruplar arasında anlamlı bir farklılığın oluşmadığı görülmüştür. Ayrıca deney grubu öğrencilerinin, e-çalışma yapraklarının kullanımına ilişkin olumlu görüşlere sahip olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları doğrultusunda uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5097
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context