Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi

Show full item record

Title: Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. MUHAMMET HANİFİ ERCOŞKUN
Abstract: Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, öğretmen yeterlik ve öğretmen liderlik düzeylerinin değerlendirilmesi, öğretmen yeterliğine ilişkin görüşleri ile öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi, öğretmen yeterliğine ilişkin görüşlerinin öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarını yordama durumunun belirlenmesi, öğretmen yeterliğine ilişkin görüşlerinin ve öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarının çeşitli değişkenler (cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, çalışılan okul türü) açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçe sınırlarındaki resmi ve özel ilköğretim okullarında çalışan 1547 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Çalışma örneklemi ise evren üzerinden tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 324 sınıf öğretmeni olarak belirlenmiştir. Araştırmaya 312 sınıf öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Gibson ve Dembo (1984) tarafından geliştirilen, Guskey ve Passaro (1994) tarafından yeniden gözden geçirilen ve Diken (2004) tarafından Türkçe'ye uyarlanan Öğretmen Yeterlik Ölçeği; Beycioğlu ve Aslan (2010) tarafından geliştirilen Öğretmen Liderlik Ölçeği ve araştırmaya katılan katılımcılara ait kişisel bilgileri elde etmek amacıyla araştırmacı tarafından uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde öğretmenlere uygulanmış olan öğretmen liderlik ölçeği ve öğretmen yeterlik ölçeğinden elde edilen puanların cinsiyete ve okul türüne göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla t testi; öğretmenlerin kıdemi ve yaşlarına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Farklılığın kaynağını belirlemek üzere kullanılacak çoklu karşılaştırma testini belirlemek için gruplar arası varyansın eşit olup olmadığına, Levene Testi ile bakılmıştır. Gruplar arası varyansın eşit olduğu durumlarda Scheffe testi, eşit olmadığı durumlarda ise Tamhane's T2 Testi kullanılmıştır. Öğretmen yeterliğine ilişkin görüşlerin, öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algıların anlamlı bir yordayıcısı olup olmadığının tespitinde ise basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterlik düzeylerinin orta; öğretmen liderlik düzeylerinin ise yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşleri ve öğretmen liderlik rolerine ilişkin beklenti ve algıları arasında düşük düzeyde pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır. Sınıf öğretmenlerinin, öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşlerinin cinsiyetlerine, yaşlarına, mesleki kıdemlerine ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen liderlik rollerine yönelik algıları cinsiyetlerine, yaşlarına ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmamıştır; fakat mesleki kıdem değişkenine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen liderlik rolerine yönelik beklentilerinin cinsiyet değişkeni açısından kadın öğretmenler lehine; çalışılan okul türü değişkeni açısından özel ilköğretim okulundaki sınıf öğretmenlerinin lehine anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin öğretmen yeterliklerine ilişkin görüşlerinin, öğretmen liderlik rollerine ilişkin beklenti ve algılarının, düşük düzeyde anlamlı bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Araştırma sonuçları ilgili literatür ışığında tartışılmış, araştırmadan çıkan sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sınıf Öğretmeni, Öğretmen Yeterliği, Öğretmen Liderliği
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5112
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context