Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi

Show full item record

Title: Sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi
Author: DOÇ. DR. ALİ YILDIZ
Abstract: Bu araştırma, Sınıf Öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile yapılmıştır.Araştırma tarama modeline uygun olarak yapılmış betimsel bir çalışmadır. Betimsel (tarama) yöntemi, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2012). Araştırmanın örneklemini, sınıf öğretmenliği 1. ve 2. öğretim programlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarında 2014-2015 öğretim yılında öğrenim gören Fırat Üniversitesinden 187, İnönü Üniversitesinden 275 olmak üzere toplam 462 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise SPSS paket programı kullanılmıştır. Verilere uygun betimsel istatistikler, t-testi, ilişkisiz örneklem tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Kruskall Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Scheffe testleri uygulanmıştır.Elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmeni adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinde okudukları üniversite, öğrenim gördükleri sınıf, cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, öğretim türleri, ailenin sosyo-ekonomik durumu değişkenleri açısından anlamlı fark görülmezken, bölümü tercih etme nedenleri, okul başarı not ortalamaları (agno), lisansüstü eğitim yapma istekleri ve internetten faydalanma durumları değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5132
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context