Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma ve umut düzeyleri arasındaki ilişki

Show full item record

Title: Şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma ve umut düzeyleri arasındaki ilişki
Author: YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ŞAHİN ALTUN
Abstract: Amaç: Araştırma, şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma ve umut düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metot: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırma verileri, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi psikiyatri polikliniklerinde Eylül 2015- Nisan 2016 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında ilgili hastanelerin polikliniklerine başvuran, DSM-V tanı ölçütlerine göre şizofreni tanısı konulmuş ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan tüm hastalar oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmeyerek, araştırma 76 hastayla tamamlandı. Verilerin toplanmasında ``Kişisel Bilgi Formu``, ``RHİDÖ`` ve ``Herth Umut Ölçeği`` kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, standart sapma, Cronbach alpha katsayısı ve Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Bulgular: Araştırma bulgularına göre hastaların içselleştirilmiş damgalanma toplam puan ortalaması 72.78±16.05 olarak belirlendi. RHİDÖ'nin en fazla etkilenen alt boyutu kalıp yargıların onaylanması (17.22±4.75), en az etkilenen alt boyutu ise damgalanmaya karşı direnç (13.01±3.04) olarak bulundu. Herth Umut Ölçeği toplam puan ortalaması ise 50.36±11.91 olarak belirlendi. Herth Umut Ölçeği'nin en fazla etkilenen alt boyutunun kendisi ve çevresindekilerle arasındaki ilişkiler (17.90±3.93) olduğu, en az etkilenen alt boyutunun ise gelecek (15.59±6.45) olduğu saptandı. Herth Umut Ölçeği ve RHİDÖ arasındaki ilişki incelendiğinde; toplam ölçek puanları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Hastaların içselleştirilmiş damgalanmalarının yüksek düzeyde, umutlarının ise orta düzeyde olduğu saptandı. Şizofreni hastalarının içselleştirilmiş damgalanma ve umut düzeyleri arasında ilişki olduğu tespit edildi. A Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, içselleştirilmiş damgalanma, şizofreni, umut.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5137
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context