Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Doğum öncesi algılanan stres ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Show full item record

Title: Doğum öncesi algılanan stres ölçeği'nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
Author: YRD. DOÇ. DR. ASLI SİS ÇELİK
Abstract: Amaç: Bu araştırmanın amacı Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeğini Türkçe'ye uyarlayarak, Türk toplumunda geçerlilik ve güvenilirliğini test etmektir. Materyal ve Metot: Metodolojik türde yapılan bu araştırma, 10 Mart 2015- 04 Ocak 2016 tarihleri arasında Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinin polikliniklerinde yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini belirtilen polikliniklere prenatal kontrol amacıyla başvuran gebeler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya alınma kriterlerini sağlayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 350 gebe araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ``Tanıtıcı Özellikler Formu``, ``Prenatal Distress Ölçeği`` ve ``Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği' nin Türkçe Formu`` kullanılmış ve veriler kadınlarla yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 ve LISREL 8.8. paket programları ile analiz edilmiştir. Ölçeğin geçerlilik-güvenilirlik analizlerinde dil ve kapsam geçerliliği, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, Cronbach alfa kat sayısı, testi yarıya bölme ve test tekrar test yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılık analizlerinde; Cronbach alfa katsayısının 0.70. madde-toplam puan korelasyonlarının 0.36 ile 0.56 arasında olduğu belirlenmiş ve ölçekten herhangi bir madde çıkarılmamıştır. Ölçeğin zamana göre değişmezliğini test etmek için yapılan test-tekrar teste ait korelasyon değeri 0.98 olarak bulunmuş ve iki uygulama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001). Ölçeğin eş değerliliğinin belirlenmesi için yapılan paralel form güvenilirliği için Prenatal Distress Ölçeği`` kullanılmıştır. İki ölçek arasındaki korelasyon değeri r=0.689 olarak bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001). Ölçeğin yapı geçerliliğini belirlemek için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda 3 faktörlü bir yapı gösterdiği ve faktör yüklerinin uygun aralıkta olduğu (0.36-0.79) saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise, ölçeğin 3 faktörlü yapısının geçerli olduğu ve model-veri uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Doğum Öncesi Algılanan Stres Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Doğum öncesi algılanan stres ölçeği, gebelik, geçerlilik, güvenilirlik, hemşirelik.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5138
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context