Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Cerrahi korku ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve sosyal destek algısı ile ilişkisinin belirlenmesi

Show full item record

Title: Cerrahi korku ölçeği'nin Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması ve sosyal destek algısı ile ilişkisinin belirlenmesi
Author: YRD. DOÇ. DR. ZEYNEP KARAMAN ÖZLÜ
Abstract: Amaç: Araştırma CKÖ'nün geçerlilik ve güvenilirliğini değerlendirmek ve ameliyat öncesi korku düzeyinin sosyal destek algısı ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Materyal ve Metod: Metodolojik ve tanımlayıcı olarak yapılan araştırma, Erzurum ilinde bulunan Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi kliniklerde Ocak 2016-Eylül 2016 tarihleri arasında elektif cerrahi geçirecek hastalarla yürütüldü. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında ilgili hastanedeki cerrahi kliniklerinde yatan elektif cerrahi operasyon geçirecek hastalar, örneklemini ise belirtilen evrende araştırmaya alınma kriterlerine uyan 405 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında ``Kişisel Bilgi Formu``, ``CKÖ``, ``HAD`` ve ``ÇBASDÖ`` kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde; sayı, ortalama, yüzdelik dağılımlar, varyans analizi, Kruskal Wallis Testi, Mann Whitney U Testi, ANOVA Testi, ki-kare testi, bağımsız gruplarda t testi, faktör analizi, madde toplam korelasyonu için Pearson Korelasyon tekniği ve Cronbach alpha analizi kullanılmıştır. Bulgular: CKÖ'nün toplam puan ortalaması 37.55±21.11 olarak belirlendi. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı CKÖ toplam puanı için 0.93, CKÖ-K alt boyutu için 0.96, CKÖ-U alt boyutu için 0.90 olarak bulundu. Yaş ortalaması yüksek grubun, kadınların, ev hanımı ve öğretmenlerin, çekirdek ailede yaşayanların, daha önce cerrahi operasyon geçirmemiş ve daha önce hastaneye yatmamış olan hastaların CKÖ'nün toplam puan ortalaması ve farklı alt boyutlarındaki puan ortalamalarının yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). Ayrıca CKÖ ve ÇBASDÖ ölçeklerinin alt boyut puan ortalamaları ve ölçek toplam puan ortalamaları arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (p<0.05). Sonuç: Araştırma bulguları CKÖ'nün orijinal ölçekle benzer yapıda olduğunu, geçerlilik güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu ve Türkiye'de kullanılabileceğini gösterdi. Araştırmada cerrahi operasyon bekleyen hastaların orta düzeyde korku yaşadıkları, bazı değişkenlerin ve algılanan sosyal destek düzeyinin, cerrahi korku düzeyini etkilediği saptandı. Anahtar Kelimeler: Cerrahi korku, geçerlilik, güvenilirlik, sosyal destek.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5156
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context