Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Ortaokul öğrencilerinin çoklu zekâ kuramı ile el tercihi, göz dominansı ve işitme süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Show full item record

Title: Ortaokul öğrencilerinin çoklu zekâ kuramı ile el tercihi, göz dominansı ve işitme süreleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi
Author: YRD. DOÇ. ZİNNUR GEREK
Abstract: Amaç: Ortaokul öğrencilerinin zekâ alanlarıyla laterizasyon arasındaki ilişkileri incelemek ve araştırma sonucunda ortaokul öğrencilerinin eğitim sürecinde başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirilmesi hususunda bilimsel veriler ortaya koymaktır. Materyal ve Metot: Çalışma Erzurum'un Horasan ilçesindeki 3 farklı ortaokulda öğrenim gören 10-15 yaş aralığındaki, 80 erkek ve 80 kadın olmak üzere toplam 160 öğrenciyle yapıldı. Toplumdaki sağlaklık ve solaklık popülasyonu dikkate alındığından çalışmaya ilk önce solak olduğunu ifade eden öğrenciler davet edildi. Bunlar 28 erkek, 27 kadın öğrenciden oluşmaktaydı. Daha sonra sınıflardan rasgele seçilen 117 öğrenciyle birlikte çalışmaya toplam 172 öğrenci davet edildi. Görme keskinliğini azaltacak herhangi bir patolojisi ve işitme problemi olan 3 öğrenci ile çoklu zeka test sonuçları hatalı olan 9 öğrencinin cevapları değerlendirmeye alınmadı. Katılımcılardan elde edilen verilerin analizleri, SPSS 22.0 paket programı aracılığı ile yapıldı. Tanımlayıcı istatistiklerde numerik değişkenler için ortalama ± standart sapma, kategorik değişkenler için n ve yüzde verildi. Karşılaştırmalı analizler için Kruskal-Wallis testi, Mann Whitney U testi ve Spearman Korelasyon Analizi yapıldı. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 ve p<0,01 olarak alındı. Bulgular: Yapılan çalışmada sağlaklarla doğacı zekâ ve genel çoklu zekâ arasında, sözel ve bedensel zekâyla cinsiyet arasında, sözel ve matematiksel zekâyla yaş arasında, sağ kulak işitme süresiyle görsel zekâ arasında anlamlı ilişki bulunmuş zekâ puanlarıyla göz dominansı, işitme süreleri ve çapraz dominans arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Sonuç: Zeka alanlarıyla cinsiyet, yaş ve sağ kulak işitme süresi arasında anlamlı bir ilişki mevcutken, el tercihi, göz dominansı ve işitme süresi arasında ve çoklu zekâ alanlarıyla laterizasyon arasında doğrudan bir ilişki bulunamamıştır.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5164
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context