Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Müzik eğitimi veren kuruluşların fen eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel düşünme becerilerine etkisi

Show full item record

Title: Müzik eğitimi veren kuruluşların fen eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarılarına ve bilimsel düşünme becerilerine etkisi
Author: DOÇ. DR. ALİ YILDIZ
Abstract: Bu çalışmada, okul dışı öğrenme ortamlarından müzik eğitimi veren kuruluşların (konservatuarların) fen eğitiminde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarıları ve düşünme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, hem nitel, hem nicel veriler toplanarak araştırmaya ait problemlere cevap aranmış, yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel kısmında, ön test ve son test, deney ve kontrol grubuna ayrı ayrı uygulanmıştır. Çalışma grubunu, 2014/2015 eğitim-öğretim yılında Sakarya ili Akyazı ilçesi Şehit Ahmet Çondul Ortaokulunda öğrenim gören 40 sekizinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Deney Grubunda yer alan 20 öğrenci ile konservatuar gezisi düzenlenerek çeşitli etkinlikler yapılmış, kontrol grubunda bulunan öğrencilerle de mevcut programa uygun şekilde öğretim gerçekleştirilmiştir. Her iki grupta da araştırmacı tarafından geliştirilen ``Ses Ünitesi Akademik Başarı Testi`` uygulanmıştır. Aynı test çalışma öncesinde aynı ilçede bulunan Topağaç ve Vakıf Ortaokulundan toplam 50 öğrenci üzerinde uygulanarak geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmıştır. Çalışmada Kathleen A. Smith tarafından oluşturulmuş, Uygar Şanlı ve Gülseren Şenyüz tarafından Türkçeye çevrilmiş olan Bilimsel Süreç Beceri Değerlendirme Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, akademik başarı testinde deney ve kontrol grubunun ön testleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken, son testleri arasında istatistiksel olarak bir fark tespit edilmiştir. Deney grubunda yer alan öğrencilerin ön testleri ve son testleri arasında olumlu yönde fark tespit edilmiştir. Kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ön test ve son test puanları arasında ise önemli bir fark görülmemiştir. Bu sonuçlar yapılan çalışmanın akademik başarı açısından olumlu sonuçlarının olduğunu göstermektedir. Bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde ise kısa vadede deney ve kontrol grubu üzerinde istatistiksel bir fark oluşturmamasına rağmen, deney grubunun ön test ve son test arasındaki farkın anlamlı olarak belirlenmesi göz önüne bulundurulduğunda, okul dışı öğrenme ortamlarının bilimsel süreç becerilerine olumlu katkıda bulunduğu söylenebilir. Nitel kısımda ise, öğrencilerin geziye yönelik düşüncelerini tespit etmek amacıyla görüşme yöntemi kullanılmıştır. Öğrencilerle yapılan görüşmelerin sonucunda müzik eğitimi veren kuruluşların (konservatuarların) ortaokul öğrencileri için eğitim-öğretim ortamı olarak kullanılmasının, fen dersine ait kavramların öğretilmesinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul DıGı Öğrenme, Konservatuar, Akademik BaGarı, Bilimsel Süreç Becerileri, Öğrenci GörüGleri
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5186
Date: 2016-01-01


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context