Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üniversite Öğrencilerinin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destekleri İle Çok Kültürlü Kişiliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma.

Show full item record

Title: Üniversite Öğrencilerinin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destekleri İle Çok Kültürlü Kişiliklerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma.
Author: Durmuş, Mustafa; Gerçek, Abdullah; Çiftci, Necmettin
Abstract: Giriş ve Amaç:Kültür, bir toplumun hayatına anlam katan değerler ve kavramlar bütünüdür. Farklı kültürlerin bir araya gelerek oluşturdukları sosyal, ekonomik ve siyasi yapı eğitimde çokkültürlülük kavramı ile açıklanmaktadır. Farklı kültürel özelliklere sahip insanların bir arada yaşadığı toplumlarda her topluluk kendi yaşam tarzını, inançlarını kültürel değerlerini yaşatmak ve insanların bu değerlere saygı gösterilmesini ister. Çokkültürlü bir eğitimde amaç fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Dini, ırkı, dili ve düşüncesi ne olursa olsun tüm bireylere eşit eğitim öğretim fırsatlarından yararlanması sağlanarak tüm öğrencilerin başarılı olması amaçlanmalıdır.Sosyal destek, genel olarak stres yaratan durumun olumsuz sonuçlarını azaltabilecek ve uyumsal yeterliği geliştirebilecek hizmetlerin bireyler ve/veya kurumlar yoluyla sağlanması olarak düşünülebilir.Sosyal desteğin fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilgili iyileştirici bir değerinin olduğu evrensel bir bulgudur. Bu çalışma Hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destekleri ile Çok Kültürlü Kişilikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi, Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesinde Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden 234 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada “Öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerine ait sorular ”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Çok Kültürlü Kişilik Ölçeği ” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra sınıf ortamında öğrencilere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, spearman koreleasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır.Bulgular:Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; öğrencilerin cinsiyetleri, ailelerin maddi durumları, anne ve baba eğitim durumları ve uzun süre yaşadıklarıbölgeler ile algılanan sosyal destek ve çok kültürlü kişilik puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır(p<0.05).Sonuç:Öğrencilerin algılanan sosyal destekleri ile çok kültürlü kişilik puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ayrıca algılanan sosyal destekleri ile çok kültürlü kişilik arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.05).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5232
Date: 2017-10


Files in this item

Files Size Format View
urfa bildiri kitabı.pdf 3.914Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context