Atatürk Üniversitesi - Dijital Arşiv Açık Erişim Sistemi

DSpace Repository

Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Çokkültürlülük Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Durmuş, Mustafa
dc.contributor.author Çiftci, Necmettin
dc.contributor.author Gerçek, Abdullah
dc.date.accessioned 2019-09-18T10:32:20Z
dc.date.available 2019-09-18T10:32:20Z
dc.date.issued 2017-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/5233
dc.description.abstract Giriş ve Amaç: Bireylerin yakın ilişkilerinde yaşadıkları sorunların çoğunun etkili olmayan iletişimden kaynaklandığı düşünüldüğünde, iletişim becerilerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Etkili ve sağlıklı iletişim, iletişimde bulunan bireylerin birbirlerini doğru olarak anlayıp bunu birbirlerine iletmeleri, birbirlerine saygılı davranmaları, anladıklarını ve anlaşıldıklarını hissetmeleri ile olasıdır. Bireylerin iletişim becerilerine ne derecede sahip olduklarının anlaşılması, sahip oldukları becerilerin daha da geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak açısından oldukça önemlidir. Bir toplumda, farklı kültürlerin birlikte bulunması çok eski zamanlardan beri söz konusu iken özellikle göçler ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte kültürler arasında ciddi bir etkileşimin başladığı gözlemlenmeye başlanmıştır. Kültür, bir halkın yasama tarzıdır. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin cinsiyetine, sosyal statüsüne, etnik, ırksal veya kültürel karakteristiklerine bakmaksızın tüm öğrencilerin öğrenmek için okulda eşit fırsatlara sahip olması düşüncesine dayanır. Bu çalışma Hemşirelik bölümünde eğitim gören öğrencilerin İletişim Becerileri ile Çok Kültürlülük Algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi, Muş ilinde bulunan Muş Alparslan Üniversitesinde Nisan-Mayıs 2017 tarihleri arasında çalışmayı kabul eden 234 öğrenci oluşturmuştur. Veri toplamada “Öğrencilerin sosyo- demografik özelliklerine ait sorular ”, “İletişim Becerileri Ölçeği” ve “Çokkültürlülük Algı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra sınıf ortamında öğrencilere açıklamalar yapılarak gönüllülük esasına göre veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesinde frekans ve yüzdelik hesaplama, verilerin dağılımı, bağımsız gruplarda t testi, spearman koreleasyon analizi ve tek yönlü varyans analizi testi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonucunda; öğrencilerin cinsiyetleri, ailelerin maddi durumları, anne ve baba eğitim durumları ve uzun süre yaşadıkları bölgeler ile iletişim becerileri ve çok kültürlülük algı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır(p>0.05). Sonuç: Öğrencilerin iletişim becerileri ile çok kültürlülük algı puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ayrıca İletişim Becerileri ile Çok kültürlülük Algı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). en_US
dc.publisher journal of human sciences en_US
dc.subject İletişim becerileri, çok kültürlülük, hemşirelik en_US
dc.title Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile Çokkültürlülük Algılarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma en_US
dc.type Presentation en_US


Files in this item

Files Size Format View
urfa bildiri kitabı.pdf 3.914Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Context